Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý tài sản cố định QLTSCD.VN cho các đơn vị đầu mối tỉnh Bắc Kạn

20/02/2013

Ngày 15/01/2013, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý tài sản cố định QLTSCD.VN cho các đơn vị đầu mối. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ đầu mối các sở, ban, ngành và 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa nghiệp vụ quản lý tài sản cố định của đơn vị; thực hiện dễ dàng việc đăng ký mới tài sản, đăng ký mới các thông tin biến động tăng, giảm nguyên giá tài sản; theo dõi khấu hao, hao mòn tài sản; tạo lập, kết xuất các báo cáo kiểm kê tài sản cố định theo yêu cầu; tổng hợp các dữ liệu báo cáo về hệ thống tài sản cố định theo từng cấp bậc quản lý.

  Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý tài sản cố định cho các đơn vị đầu mối

Phần mềm quản lý tài sản cố định bao gồm các chức năng: Nghiệp vụ, tìm kiếm, báo cáo, danh mục, trao đổi dữ liệu, quản trị hệ thống.

Chức năng nghiệp vụ giúp quản lý toàn bộ thông tin hình thành của các loại tài sản cố định như đất, nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, máy móc, thiết bị, dụng cụ quản lý, tài sản cố định vô hình. Chức năng nghiệp vụ giúp thực hiện tính khấu hao, hao mòn, thông tin biến động tài sản cố định trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản…

Chức năng báo cáo bao gồm báo cáo công khai, báo cáo tài sản, báo cáo kê khai đăng ký tài sản, theo dõi chế độ kế toán.

Chức năng tìm kiếm giúp tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm đơn giản, tìm kiếm toàn văn các mã tài sản, nhóm tên tài sản, đơn vị sử dụng, số, ngày tháng của chứng từ, hóa đơn.

Chức năng quản trị hệ thống bao gồm quản trị vai trò, quản trị người dùng, tham số hệ thống, sao lưu, phục hồi dữ liệu, nhật ký dữ liệu.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều tiến hành kiểm kê tài sản cố định để nắm được số lượng cũng như chất lượng, giá trị và thực trạng sử dụng các tài sản cố định đang sử dụng trong cơ quan nhà nước. Trong khi đó, công việc này đòi hỏi một số lượng lớn thời gian, nhân lực, vì vậy việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản cố định sẽ giảm bớt chi phí trong công tác thống kê, tìm kiếm, sao lưu giữ liệu, đồng thời kết nối hệ thống một cách thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua hệ thống máy chủ tại Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ quản lý được các thông tin về tài sản cố định tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./

Tác giả:  Hương Lan (backan.gov.vn)