Trúng thầu gói thầu: Nâng cấp phần mềm Quản lý Đăng ký tài sản nhà nước đáp ứng Thông tư số 162/2014/TT-BTC và Thông tư số 23/2016/TT-BTC

07/12/2016

Tiếp nối thành công xây dựng và triển khai thành công giải pháp phần mềm quản lý tài sản nhà nước, Công ty Toàn Cầu  đã tham gia đấu thầu thành công gói thầu: Nâng cấp phần mềm Quản lý Đăng ký tài sản nhà nước đáp ứng Thông tư số 162/2014/TT-BTC và Thông tư số 23/2016/TT-BTC - Chủ đầu tư: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Mục đích, yêu cầu:
-    Việc nâng cấp phần mềm nhằm đáp ứng:
+ Yêu cầu thay đổi về chế độ quản lý và trích khấu hao, tính hao mòn tài sản cố định theo TT162 thay thế Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước (QĐ32);
+ Bổ sung nghiệp vụ quản lý và xử lý tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/1/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (NĐ04) và TT23.
+ Bổ sung nghiệp vụ liên quan đến hình thức bán, thanh lý tài sản nhà nước và số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản nhà nước.