Cục Quản lý Giá là gì? Chức năng nhiệm vụ

Việc quản lý, thẩm định giá ngày nay là công việc vô cùng cần thiết đối với các Chính phủ. Đối với Việt Nam, cơ quan đang thực hiện chức năng này chính là Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính. Hôm nay, hãy cùng Toàn Cầu tìm hiểu về Cục Quản lý giá các bạn nhé!

Bộ Tài chính

Cục Quản lý giá là gì?

Cục Quản lý giá là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý giá tiếng Anh là: Department of Price Management.

Cục Quản lý giá thành lập ngày 1 tháng 7 năm 2003, theo Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá được quy định tại Quyết định số 2386/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng quan chung về Cục Quản lý giá

Cục Quản lý giá giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá. Và thẩm định giá trong phạm vi cả nước theo qui định của pháp luật. Chức năng quản lý nhà nước đặt trên quyền và nghĩa vụ của tổ chức. Trong nhiệm vụ của cục, chức năng đảm bảo của một cơ quan nhà nước. Tiến hành các công việc theo sự phân công và phối hợp với các cơ quan khác. Cuối cùng là thực hiện quản lý giá mang đến các ổn định và phản ánh chính xác hoạt động tài chính.

Với tính chất trao đổi hay đầu tư của các hoạt động đa dạng trên thực tế. Các giá trị phản ánh cần thiết bảo đảm lợi ích của các bên. Cũng như tạo sự quyền lực và phản ánh từ phân tích, đánh giá của cơ quan nhà nước. Thẩm định giá mang đến các giá trị phản ánh với căn cứ xem xét trên các dữ liệu thực tế. Tính chính xác và hiệu lực pháp luật. Khi cơ quan thực hiện hoạt động thẩm định là đơn vị thực hiện chức năng và nhiệm vụ thẩm định của bộ tài chính.

Đối với công việc thực hiện chế độ chuyên viên, Cục trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các công việc trong quản lý tài chính hay thẩm định là công việc của các cơ quan chuyên môn. Tính chất phản ánh khả năng hay trình độ phải được đảm bảo. Nó phản ánh tính chính xác và thừa nhận đối với giá trị phản ánh. Hoạt động quản lý cũng mang đến các ý nghĩa và hiệu quả nhất định.

Cục Quản lý giá là đơn vị có tư cách pháp nhân. Có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật. Các hoạt động tiến hành trong phạm vi quyền hạn cần đến các khoản chi tiêu hợp lý. Với các kế hoạch chi tiêu được phản ánh. Cục sẽ nhận được các khoản ngân sách tương ứng cho nhu cầu hoạt động. Mang đến tính chất đảm bảo. Giúp cho các công việc được tiến hành mang đến năng suất và hiệu quả.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành:

a) Các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về giá và thẩm định giá.

b) Định hướng điều hành giá hàng năm, 5 năm, 10 năm; chiến lược và kế hoạch phát triển dịch vụ thẩm định giá.

2. Về bình ổn giá

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền:

– Quyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; chủ trương và các biện pháp bình ổn giá; hướng dẫn điều kiện thực hiện và tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

– Điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; danh mục mặt hàng được lập Quỹ bình ổn giá.

b) Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ lập Quỹ bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

– Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính; hướng dẫn và giám sát thực hiện đăng ký giá theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định chủ trương và biện pháp bình ổn giá; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan trình Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ.

3. Về định giá

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền:

– Quy định về phân cấp quản lý giá, cơ chế quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

– Quyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

b) Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

– Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

– Quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính; hướng dẫn việc quy định mức giá cụ thể hàng hóa, dịch vụ sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá theo quy định của pháp luật.

– Thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả khung giá các loại đất) do các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước xây dựng thuộc thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Là đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc định giá đối với hàng hóa, dịch vụ:

– Giá cụ thể đối với: Dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải (bao gồm dịch vụ đăng kiểm thiết bị giao thông vận tải và các công trình khai thác, vận chuyển dầu khí biển);

– Khung giá đối với: Nước sinh hoạt; dịch vụ kiểm nghiệp thuốc dùng cho động, thực vật; dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chuẩn đoán thú y;

– Giá tối đa đối với: Sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại các cơ sở y tế công lập; giá mua tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công lập trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành và đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ theo quy định; hàng hóa dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ đặt hàng, giao kế hoạch;

– Giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia (trừ hàng dự trữ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia và chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia; giá bán tối thiểu đối với sản phẩm thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước;

– Giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với giá cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

– Khung giá, giá tối đa hoặc giá cụ thể đối với dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

d) Tham gia ý kiến về phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của các Bộ, ngành khi có yêu cầu.

đ) Theo dõi, giám sát, phối hợp trong việc định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá cả các Bộ, ngành.

e) Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí chi từ nguồn ngân sách nhà nước đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính (bao gồm cả chi phí xuất, nhập, bảo quản hàng dự trữ quốc gia chưa có định mức).

4. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức hiệp thương giá. Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá theo quy định của pháp luật; chủ trì, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá ở trung ương; hướng dẫn kê khai giá thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giám sát thực hiện kê khai giá.

Xây dựng, ban hành báo cáo về tình hình giá cả thị trường, dự báo biến động của giá thị trường trong nước và quốc tế một số mặt hàng bình ổn giá theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi hạn chế cạnh tranh về giá; hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thực hiện các chính sách, biện pháp về giá và các quyết định giá, các biện pháp bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; báo cáo giá thị trường các hàng hóa, dịch vụ chủ yếu; tổ chức điều tra các yếu tố hình thành giá, giá mua, giá bán, chi phí sản xuất các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thuộc thẩm quyền định giá của địa phương, hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá.

5. Về lĩnh vực thẩm định giá

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; quy định về kiểm tra, giám sát, đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá; quy định điều kiện dự thi, tổ chức thi và điều kiện để cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

b) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá.

c) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu, cấp và và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, đình chỉ việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; quy định về đăng ký và quản lý hành nghề thẩm định giá; công khai danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá trong cả nước.

d) Thực hiện việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức nghề nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật; tổng kết, đánh giá về hoạt động thẩm định giá; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thẩm định giá và đánh giá, xếp loại các doanh nghiệp thẩm định giá.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thẩm định giá tài sản nhà nước do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản của Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

10. Về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về giá

a) Phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm.

b) Kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá (bao gồm các yếu tố hình thành giá) và thẩm định giá.

c) Thanh tra theo kế hoạch; thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý giá hoặc theo yêu cầu của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Thanh tra những vụ việc khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

d) Kiểm tra việc thực hiện các quyết định giá của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác.

đ) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về giá và thẩm định giá; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý.

12. Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định Luật giá; tổ chức cung cấp thông tin, tư vấn về giá và thẩm định giá cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

13. Được yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết về giá, thẩm định giá phục vụ cho nhiệm vụ của Cục; ban hành các thông báo giá, các văn bản hướng dẫn, giải thích chính sách chế độ về quản lý giá, thẩm định giá theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

14. Chủ trì hoặc tham gia các Hội đồng liên quan đến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giá theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính; là thành viên của Hiệp hội Thẩm định giá thế giới và khu vực.

15. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách trong lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

17. Chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá và thẩm định giá; xuất bản các ấn phẩm; rà soát, kiểm tra, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về giá và thẩm định giá.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Quản lý giá:

a) Văn phòng Cục.

b) Phòng Chính sách Tổng hợp;

c) Phòng Quản lý thẩm định giá;

d) Phòng Giá hàng Công nghiệp tiêu dùng.

đ) Phòng Giá hàng Nông lâm, thủy sản.

e) Phòng Giá hàng Tư liệu sản xuất.

2. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

3. Cục Quản lý giá làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên.

Nhiệm vụ của Văn phòng, các Phòng do Cục trưởng Cục Quản lý giá quy định.

Đối với công việc thực hiện chế độ chuyên viên, Cục trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Cục Quản lý giá được bố trí kế toán trưởng tại các đơn vị dự toán theo quy định hiện hành của pháp luật và của Bộ Tài chính.

5. Biên chế của Cục Quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.