Kho bạc Nhà nước đảm bảo ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 442.342 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Góp phần thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát tốt các nguồn chi ngân sách nhà nước, đảm bảo các nguồn chi đến đúng đối tượng thụ hưởng, mang lại hiệu quả cao từ nguồn vốn ngân sách.

Kho bạc Nhà nước đảm bảo ngân sách đến đúng đối tượng

Kiểm soát thanh toán trên 307.725 tỷ đồng vốn chi thường xuyên và đầu tư

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, KBNN đã kịp thời ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy trình, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống triển khai thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn và hiệu quả; giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của KBNN các tỉnh, thành phố liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN, giúp cho hoạt động của hệ thống luôn thông suốt, không bị ách tắc.

Với những giải pháp đã thực hiện, hết tháng 6/2022, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 442.342 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Đồng thời, kiểm soát, giải ngân 156.100 tỷ đồng vốn đầu tư, bằng 26,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN (582.987 tỷ đồng), bằng 24,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN (626.536 tỷ đồng).

Trong 6 tháng qua, KBNN đã tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN. Chủ động tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo các giải pháp điều hành ngoại tệ đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán bằng ngoại tệ của NSNN.

Tiếp tục đảm bảo chặt chẽ, an toàn nguồn ngân sách

Theo dự báo, tình hình kinh tế trong nước và thế giới những tháng còn lại của năm vẫn còn nhiều khó khăn, gây thách thức lớn cho ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng. KBNN đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng còn lại để quyết liệt triển khai thực hiện, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách năm 2022.

Theo đó, ngoài việc tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai các đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm năm 2022 theo đúng tiến độ đã đề ra, KBNN tiếp tục tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN năm 2022, KBNN tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm cải cách công tác thu NSNN, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai việc mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn thấp như hiện nay, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, trong 6 tháng cuối năm, toàn hệ thống KBNN tiếp tục chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán gửi KBNN, tránh dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Cùng với đó sẽ tiếp tục đôn đốc việc thu hồi vốn tạm ứng, thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích theo đúng quy định.

Đặc biệt, toàn hệ thống KBNN sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực theo hướng lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị KBNN. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN.

Đến nay, Kho bạc Nhà nước đã cung cấp 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành tích hợp 100% thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm triển khai của Kho bạc Nhà nước lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ lượng giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99% so với lượng chứng từ chi ngân sách nhà nước qua TABMIS (không bao gồm khối an ninh, quốc phòng).

Theo Báo Chính phủ.