Năm 2022: Hiện đại hóa lĩnh vực thuế ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022, công tác hiện đại hóa lĩnh vực thuế đã ghi nhận được những kết quả quan trọng. Đây là bước tiến mang tính đột phá góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế theo hướng tự động mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch…

Hiện đại hóa lĩnh vực thuế 2022

Theo Tạp chí Tài chính.