Sản phẩm

Phần mềm quản lý tài sản công

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

Công cụ giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước

Xem chi tiết

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁ

Công cụ hỗ trợ cho cơ quan Quản lý nhà nước theo dõi thay đổi thông tin giá cả biến động trên thị trường, hỗ trợ đưa ra các dự báo về tình hình giá trong địa phương

Xem chi tiết
Avata phần mềm quản lý giá
Avata phần mềm quản lý đầu tư

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu cấp mã số dự án đến quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách dự án trên phạm vi toàn tỉnh/ ngành/ địa phương

Xem chi tiết

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Công cụ hỗ trợ đơn vị dự toán cấp dưới, đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính thực hiện công tác quản lý, tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành, toàn địa phương, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo

Xem chi tiết
Avata phần mềm quản lý ngân sách
Avatar phần mềm quản lý hóa đơn điện tử

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Công cụ hỗ trợ chuyên dụng dành cho việc phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn trên hệ thống điện tử

Xem chi tiết

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điểm truy cập duy nhất của cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin

Xem chi tiết
Avata ổng thông tin điện tử
Phần mềm quản lý các khoản thu

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU

Công cụ hỗ trợ việc quản lý, theo dõi các khoản thu tại các đơn vị là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở giáo dục…

Xem chi tiết
Phần mềm quản lý tài sản công

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

Công cụ giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước

Xem chi tiết
Avata phần mềm quản lý giá

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁ

Công cụ hỗ trợ cho cơ quan Quản lý nhà nước theo dõi thay đổi thông tin giá cả biến động trên thị trường, hỗ trợ đưa ra các dự báo về tình hình giá trong địa phương

Xem chi tiết
Avata phần mềm quản lý đầu tư

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu cấp mã số dự án đến quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách dự án trên phạm vi toàn tỉnh/ ngành/ địa phương

Xem chi tiết
Avata phần mềm quản lý ngân sách

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Công cụ hỗ trợ đơn vị dự toán cấp dưới, đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính thực hiện công tác quản lý, tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành, toàn địa phương, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo

Xem chi tiết
Avatar phần mềm quản lý hóa đơn điện tử

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Công cụ hỗ trợ chuyên dụng dành cho việc phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn trên hệ thống điện tử

Xem chi tiết
Avata ổng thông tin điện tử

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điểm truy cập duy nhất của cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin

Xem chi tiết
Phần mềm quản lý các khoản thu

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU

Công cụ hỗ trợ việc quản lý, theo dõi các khoản thu tại các đơn vị là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở giáo dục…

Xem chi tiết

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG

Phần mềm giúp cho đơn vị sử dụng quản lý số liệu, mẫu biểu báo cáo theo đúng quy định của cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác nhất.

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, tổng hợp, đấu thầu mua sắm tài sản tập trung

Xem chi tiết
Avata ổng thông tin điện tử