Cổng thông tin điện tử

Điểm truy cập duy nhất của cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 72/2013/NĐ-CP qui định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.
  • Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP
  • Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Tại sạo chọn cổng thông tin điện tử ?

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình cổng thông tin điện tử

yêu cầu tư vấn


    tính năng nổi bật