Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung

Phần mềm giúp cho đơn vị sử dụng quản lý số liệu, mẫu biểu báo cáo theo đúng quy định của cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác nhất.

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

  • Quyết định 50/2017/QĐ-TTG Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
  • Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.;
  • Các quy định hiện hành khác.

Tại sạo chọn PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

yêu cầu tư vấn