Phần mềm Hóa đơn điện tử

Công cụ hỗ trợ chuyên dụng dành cho việc phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn trên hệ thống điện tử.

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

 • Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương Mại Điện Tử ký ngày 16/05/2013;
 • Nghi định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/05/2010 Quy định về Hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 – Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử;
 • Nghị định 130/2018/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số;
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ;
 • Thông tư số 68/2019/TT-BTC ký ngày 30/09/2019 – Hướng dẫn về Hóa Đơn Điện Tử;
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ký ngày 19/10/2020 – Quy định về hóa đơn, chứng từ;
 • Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ.

Tại sạo chọn Phần mềm quản lý ngân sách

Phát hành hóa đơn điện tử

Xử lý hóa đơn đầu vào

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình triển khai phần mềm hóa đơn điện tử

yêu cầu tư vấn


  tính năng nổi bật