Phần mềm quản lý Đầu tư

Giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu cấp mã số dự án đến quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách dự án trên phạm vi toàn tỉnh/ ngành/ địa phương

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

  • Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  • Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
  • Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 về quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.
  • Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/07/2013 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.
  • Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
  • Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 qui định về quản lý sử dụng các khoản thu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.

Tại sạo chọn Phần mềm quản lý đầu tư

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Phần mềm quản lý dự án đầu tư opms

yêu cầu tư vấn


    tính năng nổi bật