Phần mềm CSDL Quản lý Giá

GS-GIA là công cụ hỗ trợ quản lý giá, theo dõi thay đổi thông tin giá cả biến động trên thị trường, hỗ trợ đưa ra các dự báo ở địa phương.

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

  • Luật giá số 11/2012/QH13;
  • Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 177/2013/NĐ-CP;
  • Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;
  • Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về giá;
  • Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường;
  • Văn bản số 972/BTC-QLG ngày 24/02/2018 của Bộ Tài cính hướng dẫn xây dựng CSDL về giá tại địa phương;

tính năng nổi bật

tại sao chọn phần mềm quản lý giá

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình quản lý giá

yêu cầu tư vấn


    Tính năng nổi bật