Phần mềm quản lý giá

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

  • Luật giá số 11/2012/QH13;
  • Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 177/2013/NĐ-CP;
  • Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;
  • Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về giá;
  • Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường;
  • Văn bản số 972/BTC-QLG ngày 24/02/2018 của Bộ Tài cính hướng dẫn xây dựng CSDL về giá tại địa phương;

tại sao chọn phần mềm quản lý giá

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình quản lý giá

yêu cầu tư vấn


    Tính năng nổi bật