Phần mềm quản lý Ngân sách

Công cụ hỗ trợ đơn vị dự toán cấp dưới, đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính thực hiện công tác quản lý, tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành, toàn địa phương, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 về dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương;
  • Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
  • Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
  • Thông tư số 77/2017/TT BTC ngày 28/7/2017 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

Tại sạo chọn Phần mềm quản lý ngân sách

Giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính

Giúp đơn vị dự toán cấp dưới

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình quản lý ngân sách

yêu cầu tư vấn


    tính năng nổi bật