Phần mềm CSDL Quản lý Tài sản

GS-TSC là công cụ giúp cho các đơn vị quản lý tài sản được đầy đủ, chi tiết; theo dõi biến động; tính khấu hao, hao mòn; đầu tư mua sắm tập trung theo quy định của nhà nước.

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;
 • Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
 • Nghị định 167/2017/NĐ-CP về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
 • Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
 • Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;
 • Thông tư 35/2016/TT-BTC về hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
 • Thông tư 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Tính năng nổi bật

Chức năng của phần mềm tài sản công

Tại sao chọn Phần mềm Tài sản công?

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình triển khai Tài sản công

yêu cầu tư vấn


  tính năng nổi bật