Trúng thầu dự án "Nâng cấp trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước""

10/04/2015

Ngày 10/04/2015, Công ty Toàn Cầu - đã nhận được thông báo trúng thầu gói thầu "Nâng cấp trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước" Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Mục tiêu chính của dự án:
Năm 2008, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đã được Cơ quan hợp tác và Phát triển quốc tế Australia hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện dự án ”Hỗ trợ xây dựng và ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”. Với sự hỗ trợ đó, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cùng với hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành, đồng thời Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Australia (AusAID) cũng đã hỗ trợ xây dựng Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước tại địa chỉ http://taisancong.vn. Bộ Tài chính đã sử dụng nguồn kinh phí NSNN để đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống máy chủ, đảm bảo đường truyền internet, thực hiện công tác biên tập, quản trị Trang thông tin hoạt động thông suốt từ năm 2009 đến nay. Việc ra đời Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước đã góp phần công khai hệ thống pháp luật, các chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các thông tin liên quan đến mua, bán, chuyển nhượng, thuê tài sản nhà nước..., đóng góp tích cực vào việc thực thi có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tăng cường sự tiếp cận của cộng đồng với công tác quản lý tài sản nhà nước. Tuy nhiên, do Trang thông tin được xây dựng đã được 05 năm, nền tảng công nghệ, giao diện đã lạc hậu, thiếu hụt so với yêu cầu quản lý trong điều kiện mới.
Năm 2012, trong khuôn khổ "Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2012-2015”, Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Australia (AusAID), Bộ Ngoại giao Đan mạch và Bộ Hợp tác Phát triển Hà Lan (đại diện là AusAID, nay là Đại sứ quán Australia tại Việt Nam) đã hỗ trợ cho Bộ Tài chính xây dựng Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (gọi tắt là công trình). Đồng thời, Bộ Tài chính đã xây dựng Phần mềm quản lý công trình (Phần mềm), hoàn thành việc chuyển giao cho các địa phương trong tháng 7/2014; hiện nay các địa phương trên cả nước đang cập nhật dữ liệu vào Phần mềm đạt kết quả tốt. Nguồn dữ liệu này là cơ sở để chính quyền địa phương giao công trình cho các đơn vị quản lý (Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, UBND cấp xã...), cũng như khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia việc vận hành khai thác công trình. Tuy nhiên, Cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch hiện đang do các cơ quan quản lý nhà nước quản lý, chưa có cơ chế để các tổ chức, cá nhân tiếp cận một cách dễ dàng.
Tại Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định Bộ Tài chính: ”Thống nhất quản lý tài sản nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chính sách tài chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tổ chức về chỉ đạo thực hiện kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ quản lý trong các lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật”.
Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất được nâng cấp Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước nhằm công khai, minh bạch thông tin về số lượng, cơ cấu, hiện trạng tài sản trong từng thời kỳ, thông tin về khai thác, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung nói riêng và tài sản nhà nước nói chung, đồng thời nâng cấp một cách toàn diện về công nghệ, kỹ thuật, giao diện.
Dự án nâng cấp Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước hướng tới mục tiêu xã hội hóa lĩnh vực công sản cụ thể sau đây:
    - Nâng cấp Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước hiện tại lên mô hình công nghệ cổng thông tin điện tử, xây dựng các ứng dụng Back-end cũng như nâng cấp khối ứng dụng, tiện ích Front-end, nâng cấp giao diện, tổ chức lại các kênh, các chuyên mục thông tin nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thông tin về tài sản nhà nước của Cục Quản lý công sản cũng như phù hợp với định hướng phát triển về Công nghệ thông tin của Bộ Tài chính.
    - Nâng cấp, bổ sung các kênh thông tin, các ứng dụng tiện ích cổng tuân thủ các quy định về nội dung Trang thông tin điện tử dành cho cơ quan quản lý nhà nước.
    - Xây dựng khối ứng dụng, tiện ích cổng phục vụ việc tích hợp dữ liệu từ hệ thống phần mềm quản lý công trình nước sạch.
    - Xây dựng các kênh thông tin nhằm cung cấp và khai thác thông tin về “Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2012-2015”, công khai, minh bạch cơ sở dữ liệu về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.
    - Cung cấp cẩm nang hướng dẫn sử dụng Trang thông tin.
    - Đào tạo hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ quản trị hệ thống Trang thông tin.
    - Đào tạo hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về thông tin, dữ liệu kỹ năng biên tập và xuất bản thông tin, quản lý dữ liệu, tổ chức cung cấp và khai thác thông tin về các loại hình tài sản nhà nước, thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch trên Trang thông tin
Các yêu cầu công nghệ:
Hệ thống trang tin điện tử về tài sản nhà nước được nâng cấp trên nền tảng công nghệ Oracle Portal, hệ thống hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về mặt công nghệ:
-    Hệ điều hành máy chủ:
    Nhiệm vụ: Public hệ thống ra ngoài Internet
    Môi trường:
Hệ điều hành: Linux,Windows Server 2008 trở lên hoặc Unix
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle 11g
Công cụ phát triển: Oracle JDeveloper
-    Máy trạm: Máy tính
-    Yêu cầu phân tích thiết kế: Phân tích bằng ngôn ngữ UML.
-    Ngôn ngữ lập trình: Java J2EE; ADF; EJB.
-    Lớp giữa: Weblogic Server, WebCenter
-    Đảm bảo truy cập được ứng dụng và dữ liệu từ mạng internet và trong mạng hạ tầng truyền thông thống nhất của Bộ Tài chính.
-    Trình duyệt máy trạm: ứng dụng hỗ trợ chạy trên nhiều trình duyệt: IE, Firefox, Chrome