Trúng thầu gói thầu "Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tài chính tỉnh Thái Nguyên"

23/07/2015

Ngày 23/07/2015, Công ty Toàn Cầu - đã nhận được thông báo trúng thầu gói thầu "Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tài chính tỉnh Thái Nguyên"

1 Giới thiệu chung
Từ nhiều năm nay, hệ thống QLNS đã trợ giúp cơ quan tài chính trong công tác lập, điều hành, quản lý, kế toán và quyết toán cũng như phân tích và xử lý các thông tin về thu chi ngân sách nhà nước.
Ngoài ra BTC cũng đã xây dựng và triển khai chương trình Tabmis cho các kho bạc và sở tài chính đã đáp ứng được hầu hết các báo cáo tại các cơ quan tài chính, tuy nhiên các mẫu biểu này áp dụng cho tất cả các cơ quan tài chính trên cả nước, đồng thời phục vụ chủ yếu cho nhu cầu ngành dọc của ngành Tài chính, nên cần phải bổ sung một số báo cáo phục vụ yêu cầu đặc thù tại của Tỉnh.
Mặt khác, phần lớn các ứng dụng hiện nay của STC là triển khai theo mô hình phân tán và kiến trúc ứng dụng client server. Nhằm đáp ứng nhu cầu tổng hợp báo cáo nhanh chóng và tiện lợi cần thiết xây dựng một hệ thống khai thác báo cáo điều hành trên mô hình dữ liệu tập chung, triển khai thông qua nền tảng web cho phép triển khai rộng rãi và thuận tiện do không phải cài đặt môi trường máy trạm.

2 Mục tiêu
Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tài chính phục vụ công tác quản lý điều hành phù hợp theo yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của địa phương và đảm bảo công tác tổng hợp dữ liệu, báo cáo trong toàn ngành theo quy trình nghiệp vụ hiện hành.  
Trích lọc thông tin từ ứng dụng Tabmis để cung cấp số liệu đầu vào cho ứng dụng.
Nhập và lưu trữ dữ liệu tài chính từ các nguồn và hệ thống liên quan
Khai thác các báo cáo đặc thù, và tùy biến các báo cáo tại từng địa phương, phục vụ cho công tác điều hành.
Tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ và cán bộ tin học về tính năng của hệ thống, nắm bắt được quy trình thu thập, cập nhật số liệu, tổng hợp báo cáo khai thác số liệu.

3 Các chức năng trong hệ thống
3.1         Quản trị hệ thống

-    Quản lý người dùng: Cho phép quản trị thêm sửa xóa các tài khoản người dùng trong hệ thống
-    Quản lý nhóm người dùng: Cho phép quản lý và phân quyền người dùng theo nhóm
-    Phân quyền người dùng: Phân quyền từng người dùng, hoặc nhóm người dùng sử dụng chức năng của hệ thống, và quyền được truy cập những dữ liệu được phép
3.2        Quản lý danh mục
-    Quản lý danh mục mẫu báo cáo: Cập nhật chỉnh sửa các mẫu báo cáo trong hệ thống, cho phép khai báo các báo cáo theo mẫu có sẵn nhưng người dùng có thể in những chỉ tiêu khác nhau.
-    Quản lý chỉ tiêu báo cáo: Cho phép khai báo các chỉ tiêu cho từng mẫu báo cáo, theo các công thức tổng hợp từ 12 đoạn mã, kiểm tra các chứng từ trùng, chứng từ chưa vào công thức
-    Danh mục mục lục ngân sách (Cấp, chương, loại, khoản, mục, tiểu mục, đơn vị có quan hệ ngân sách)
3.3        Nhận file txt từ tabmis vào hệ thống
-    Chức năng cho phép người dùng nhận dữ liệu file txt kết xuất từ tabmis vào hệ thống,
-    Chức năng này được tích hợp trên ứng dụng, người dùng sẽ upload file và chọn file để nhận, hệ thống sẽ tự động nhận và tách chứng từ thu chi chuyển vào các bảng dữ liệu sử dụng cho báo cáo và tra cứu.
3.4        Chức năng xử lý chứng từ thu chi
-    Chức năng này giúp làm sạch dữ liệu, loại bỏ các chứng từ hạch toán tạm, không có ý nghĩa trong việc điều hành ngân sách, cũng như lên các báo cáo tài chính
3.5    Chức năng tra cứu chứng từ thu chi
-    Chức năng cho phép người dùng tra cứu chi tiết từng chứng từ theo 12 đoạn mã hoặc theo một công thức phức tạm
3.6    Chức năng khai thác báo cáo
-    Báo cáo điều hành theo yêu cầu, lọc theo 12 đoạn mã
-    Báo cáo quyết toán thu chi theo mục lục ngân sách
-    Báo cáo B2 -01
-    Báo cáo B3 -01
-    Biểu 02a, b, c, d (theo CV 9763)
-    0101. Thu ngân sách nhà nước
-    0102 . Thu Ngân sách địa phương
-    0103. Chi ngân sách đia phương