Trúng thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm nội bộ, bản quyền phần mềm hệ thống (trang thiết bị và phần mềm)

04/12/2015

Ngày 04/12/2015, Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu nhận được thông báo trúng thầu Gói thầu: Xây dựng phần mềm nội bộ, bản quyền phần mềm hệ thống (trang thiết bị và phần mềm) thuộc dự án: Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Phần mềm thuộc Dự án: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính” (sau đây gọi tắt là phần mềm) bên cạnh các chức năng cơ bản mà bất kỳ một phần mềm công nghệ thông tin phục vụ quản lý đều phải có, cần đáp ứng được các chức năng đặc thù để quản lý thông tin dựa trên dữ liệu bản đồ hành chính.
Phần mềm đồng thời cần đáp ứng được khả năng tích hợp với website Ban quản lý dự án 513 (tại địa chỉ: http://513.moha.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (tại địa chỉ: http://moha.gov.vn).
Để đảm bảo các thông tin có thể đưa ra được thống kê, báo cáo đầy đủ, hệ thống cần có đầy đủ chức năng nhập thông tin đầu vào dành cho các nhóm thông tin.
Các chức năng nhập thông tin đầu vào bao gồm:
- Chức năng nhập thông tin đầu vào đơn vị hành chính bao gồm: Lịch sử hình thành, diện tích, dân số; Số thôn/bản, cụm dân cư, tổ dân phố; Địa danh (đình chùa, miếu, giao thông, di tích …); Thông tin chia tách sáp nhập.
- Chức năng nhập thông tin đầu vào kinh tế - xã hội bao gồm: Giá trị sản xuất (GDP); Thu nhập bình quân đầu người; Thu/chi ngân sách hàng năm; Cơ cấu kinh tế (Nông lâm ngư nghiệp; Thương mại, dịch vụ; Công nghiệp, xây dựng); Các chỉ tiêu về xã hội như (phổ cập giáo dục phổ thông …).
- Chức năng nhập thông tin cơ cấu, tổ chức: Tổ chức bộ máy (Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn thể); Quản lý thông tin về thống kê cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách theo các thông số thống kê theo các tiêu chí thống kê của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ